Print This
นักลงทุนสัมพันธ์
ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี:
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
  • 2552

ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
8. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2560
9. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ
1. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

ปี 2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
8. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ
1. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

ปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ
1. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

ปี 2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค.
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
5. รายละเอียดขอเสนอออกหุ้นกู้
6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
7. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ
1. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)