Print This
นักลงทุนสัมพันธ์
ธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของงานที่บริษัทให้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้

  • งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)
  • งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall)
  • งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร
  • งานปรับปรุงคุณภาพดิน
  • งานบริการทดสอบต่างๆ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการรับจ้าง            
รายได้งานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน
766.92
52.99
1,085.74
68.87
1,042.26
67.60
รายได้งานก่อสร้างโยธา
643.21
44.44
470.56
29.85
466.27
30.24
รายได้งานฐานราก
3.45
0.24
-
-
-
-
รายได้ปรับปรุงคุณภาพดิน
(0.56)
(0.04)
-
-
-
-
รายได้ค่าบริการทดสอบเสาเข็ม
0.28
0.02
0.27
0.02
2.12
0.14
รายได้ค่าบริการอื่นๆ
26.51
1.83
13.60
0.86
12.41
0.80
รวมรายได้จากการรับจ้าง
1,439.81
99.48
1,570.16
99.59
1,523.06
98.78
รายได้อื่นๆ
7.48
0.52
6.44
0.41
18.78
1.22
รวมรายได้
1,447.29
100.00
1,576.60
100.00
1,541.83
100.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดินซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจำแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกำแพงกันดินต้องอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนานถึง 38 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศไทยมากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาหลัก ผู้ออกแบบ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน จึงได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ สามารถประมูลงานแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่กี่รายได้

ที่มาจากฝ่ายธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้สรุปสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างไว้ดังนี้

"ปี 2554 ธุรกิจก่อสร้างชะลอตัวลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ปัญหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล เส้นทางคมนาคมขนส่งถูกตัดขาดไม่สามารถลำเลียงวัสดุก่อสร้างมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ทำให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐหดตัวลงสูงถึงร้อยละ 8.9 กอปรกับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างอัตราดอกเบี้ย น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน ปรับสูงขึ้นจากปี 2553 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2555-2556 ธุรกิจก่อสร้างกระเตื้องขึ้น จากแรงผลักดันสำคัญในการลงทุนภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน บูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา รวมทั้งการวางโครงสร้างบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้โครงการลงทุนขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการเร่งรัดดำเนินการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนในเขตกทม.และปริมณฑล รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศขยายตัวร้อยละ 8.4 และ 9.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง และค่าจ้างแรงงานที่แนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าก่อสร้าง"

จากผลวิจัยของธนาคารกรุงไทยจะเห็นว่าตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 จะยังขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555 เกิดจากแรงผลักดันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย Backlog ในปี 2555 มีอยู่จำนวน 1,568.06 ล้านบาท โดยในปี 2554 มีอยู่จำนวน 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.29 ในปี 2556 บริษัทจะขยายตลาดไปประเทศเมียนมาร์ ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารไปศึกษาตลาดที่ประเทศเมียนมาร์แล้วเห็นว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าจะเข้าไปทำการตลาด เพราะอาคารสูงมีจำนวนไม่มากเหมือนกับกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยคาดว่าตลาดทางด้านอาคารสูงจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการเปิดประเทศของเมียนมาร์ซึ่งจะเป็นตลาดใหม่ที่ดี