Print This
นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมาประเมินผลงานต่าง ๆ ที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีผลการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ที่ดียิ่งขึ้น

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ระบุไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 9 คนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม 21 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2554 ได้นำไปไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการเข้ามาทำการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนมกราคม 2555 และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน กลุ่มพนักงานและกลุ่มชุมชนใกล้เคียงโดยมีการติดตามและรายงานอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อทำการประเมินผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนากระบวนการทำงานที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยจะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมปฐพีและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

สำหรับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเสรี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลไม่ทุ่มตลาดเพื่อแข่งแย่งลูกค้า บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่วนชุมชนและสังคมทั่วไป บริษัทได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ ไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่จะเข้าไปร่วมพัฒนา โดยบริษัทเข้าไปพัฒนาทางด้านจิตใจและสร้างความสำนึกที่ดีในชุมชนรอบบริษัท โดยร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพ เปิดเป็นสาขาที่ 47 ในการอบรมในด้านครูสมาธิ ซึ่งได้ทำการอบรมจบไปแล้วจำนวน 2 รุ่น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านจิตใจและจิตใต้สำนึกที่ดีให้กับชุมชนและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามที่บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาจิตใจจะทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะสามารถระงับจิตใจไม่ไปในทางที่ผิดได้ จะไม่เกิดการลักขโมยหรือการทำทุจริตต่าง ๆ ก็จะลดลง และเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนในการทำทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดยทางบริษัทจัดให้มีช่องทางแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยผ่านทางฝ่ายบริหารงานบุคคลรวมถึงรายงานต่อระดับผู้บริหารได้โดยตรง และในการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านจิตใจ โดยใช้ธรรมให้กับพนักงานก็น่าจะเป็นทางลดการทุจริตต่างๆ ลงได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนหรือหลังการประกาศงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน

7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและชี้แจงให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานของบริษัท และจะได้รวบรวมจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นรูปเล่มเพื่อให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ท่านประกอบด้วย

  • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน
  • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน - ท่าน
  • กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน

บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานได้

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการกำหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็นอิสระคอยถ่วงดุลอำนาจและสอบทานในการบริหาร

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ในรอบปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อมากำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดำเนินการจัดตั้ง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจการทางการเงินที่สำคัญ และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ที่เข้ามาบริษัทในปี 2555 จำนวน 5 ครั้งและร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 1 ครั้ง

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ e-mail : nthasnanipan@hotmail.com