Print This
นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.สมชาย ภัคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ รองประธานกรรมการ
3. ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ กรรมการ
4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
6. นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ
7. Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการ
8. นายศิวะ แสงมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ
10. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการตรวจสอบ
คณะผู้บริหาร
1. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
6. Mr.Aung Win Mang ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
7. นายกมล อยู่ยืนพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
8. นายเอนก ศรีทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
9. นายสมศักด์ ธวัชพงศ์ธร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
10. นายมานิตย์ เมฆประสาน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่